Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 17.05.2017г. стартирахме договор с МТСП на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ финансирана от Европейския съюз.
Наименование на проекта – Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД

Обща стойност на проекта: 348 248.56лв.
Европейско финанансиране: 296 011.28лв.
Национално: 52 237.28лв.
Срок на договора: 13 месеца от 17-05-2017 г. до 17-06-2018 г.
Код на процедура: BG05M9OP001-1.008
Номер на договора: BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г.

Основната цел на проекта е подобряване на работната среда и качеството на работните места в Стреза ЕООД, която ще се постигне чрез следните дейности:

1.Разработване,адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси.Въвеждане на нов модел за организация на труда насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда

2.Осигуряването на добри и безопасни условия на труд чрез закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло, колективни предпазни средства и поддържане на стандарт за безопасни условия на труд OHSAS 18001

3.Осигуряване на социални придобивки-достъп за хора с увреждания,ремонт и обособяване и оборудване на места за отдих,хранене и почивка в Стреза ЕООД
Реализирането на дейностите е насочено към постигането на заложените цели,като осъществяване на предвидените резултати ще допринесе за постигане на индикаторите в проекта. Проектът е насочен към реализация на мерки за покриване на потребностите на целевата група,която включва всичките 129 служители,от които: 28 лица над 54 год. и 2 лица с увреждания с ТЕЛК,а именно:

• разработване и въвеждане на система за организация на труда отчитаща възможност за прилагане на гъвкаво работно време,мерки за удължаване трудовия живот на лицата над 54 години;
• оптимизация на инструментите за вътрешна комуникация;
• създаване и прилагане на Наръчник за „Зелени практики“;
• минимизиране на рисковете за здравето на работещите чрез закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни предпазни средста;
• запазване на здравето на работниците и повишаване на личната им мотивация чрез осигуряване на помещения за хранене,отдих и почивка, както и осигуряване на достъп на служители с увреждания.

Изпълнението на проекта на Стреза ЕООД ще доведе до усъвършенстване на процеса на работа в предприятието, съобразено със съвременните изисквания на нормите за безопасност на труда, което ще допринесе до повишаване на производителността и ефективността на работещите.