Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери чрез публична покана

На 30.01.2018 г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери фургонен тип, от които 2 броя предназначени за места за хранене и 2 броя предназначени за места за отдих., в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01 „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Описание:
Предмет на процедурата е избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери фургонен тип, от които 2 броя предназначени за места за хранене и 2 броя за места за отдих., в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01 „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Брой на контейнерите:
4 броя фургони с размер 6000х2400мм;
От които:
– 2 броя от фургони ще са предназначени като места за хранене;
– 2 броя от фургони ще са предназначени като места за отдих;
Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 34000,00 лева без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 30.01.2018
Крайна дата за подаване на оферти 07.02.2018
Интернет адрес: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на https://eumis2020.government.bg/bg
Офертите трябва да бъдат изпратени на: Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС и България 2020 (ИСУН)
На 17-05-2017 г. Стреза ЕООД стартира договор с Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ съфинансирана от Европейския съюз чрез финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Наименование на проекта – Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД
Обща стойност на проекта: 348 248.56лв.
Европейско финанансиране: 296 011.28лв.
Национално: 52 237.28лв.
Срок на договора: 13 месеца от 17-05-2017 г. до 17-06-2018 г.
Код на процедура: BG05M9OP001-1.008
Номер на договора: BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г.