Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери чрез публична покана

На 13.04.2018 г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства“, в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г. „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с осем обособени позиции:
Об. позиция 1: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от навлизане в опасна зона“
Об. позиция 2: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от падащи предмети“
Об. позиция 3: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон“
Об. позиция 4: „Доставка на колективни предпазни средства – платна за защитни системи за изкопи“
Об. позиция 5: „Доставка на колективни предпазни средства за електробезопасност“
Об. позиция 6: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от летящи изхвърлени частици“
Об. позиция 7: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от пожар и взрив“
Об. позиция 8: „Доставка на колективни предпазни средства – ергономични работни офис столове“.

Описание:
„Стреза“ ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет “Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г. „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с осем обособени позиции:

Об. позиция 1: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от навлизане в опасна зона“
 Защитни ограждения, метални, плътни – 200 м2
 Защитни ограждения, мрежести – 500 м2
 Конуси пътни – 40 бр.
 Предупредителна ограждаща лента – 2 000 лин. м
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 45 810,00 лева

Об. позиция 2: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от падащи предмети“
 Бордови дъски за скеле – 600 бр.
 Укрепващ колан за товари с тресчотка и две куки при превоз на товари – 10 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 11 380,00 лева

Об. позиция 3: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон“
 Стоманени сапани за товари с обикновени уши при товарене с кран – 5 бр.
 Предпазна мрежа за скеле – 20 000 кв. м
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 41 577,50 лева

Об. позиция 4: „Доставка на колективни предпазни средства – платна за защитни системи за изкопи“
 Комплект защитна система за изкоп – 18 кв. м
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 30 500,00 лева

Об. позиция 5: „Доставка на колективни предпазни средства за електробезопасност“
 Изолиращи щанги – 4 бр.
 Диелектрични килимчета – 4 бр.
 Изолиращи стълби – 4 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 4 504,00 лева

Об. позиция 6: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от летящи изхвърлени частици“
 Защитен екран (щит) – 4 бр.
 Параван при работа с режещи и заваряващи инструменти – 4 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 6 600,00 лева

Об. позиция 7: „Доставка на колективни предпазни средства за защита от пожар и взрив“
 Азбестово противопожарно одеяло – 2 бр.
 Прахов пожарогасител – 2 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 177,20 лева

Об. позиция 8: „Доставка на колективни предпазни средства – ергономични работни офис столове“ – 15 бр.
 Работени офис стол – 13 бр.
 Работен стол – 2 бр.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 4 200,00 лева

Обща Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) на цялата процедура (в цифри): 144 748,70 лв. без ДДС /сто четиридесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и 70 ст./

Чрез изпълнението на дейността се постига основната цел и специфичните цели на проекта:

„3. Подобряване на условията на труд, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, създаване на предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, подобряване професионалния и здравния статус на работещите в фирмата.“ и специфична цел „4. Осигуряване на защита от рисковете идентифицирани при направената в предприятието оценка на риска чрез закупуване на специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства на целева група по проекта, които отговарят на условията на съответното работно място и са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват.“

Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 144 748.70 лева без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 13.04.2018
Крайна дата за подаване на оферти 23.04.2018
Интернет адрес: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на https://eumis2020.government.bg/bg
Офертите трябва да бъдат изпратени на: Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС и България 2020 (ИСУН)
На 17-05-2017 г. Стреза ЕООД стартира договор с Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ съфинансирана от Европейския съюз чрез финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Наименование на проекта – Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД
Обща стойност на проекта: 348 248.56лв.
Европейско финанансиране: 296 011.28лв.
Национално: 52 237.28лв.
Срок на договора: 13 месеца от 17-05-2017 г. до 17-06-2018 г.
Код на процедура: BG05M9OP001-1.008
Номер на договора: BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г.