Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) чрез публична покана

На 29.09.2017г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01 „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД” финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Описание:
Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01 „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД” финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за доставка на:
• Елек сигнален – 107 бр.
• Предпазни ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи-117 бр.
• Зимни предпазни обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни-118 бр.
• Летни предпазни обувки ударозащитни-118 бр.
• Защитна каска от полиетилен-101 бр.
• Ръкавици шлосерски, противопретриващи, противозамърсяващи-79 бр.
• Антифони-83 бр.
• Шапка студозащитна-13 бр
• Шапка с козирка и протектор-13 бр.
• Очила ударо и лъчезащитни-10 бр
• Водоустойчив костюм-87 бр
• Бояджийска маска-2 бр.
• Предпазни ботуши PVC с бомбе-73 бр
• Предпазни ботуши от PVC – студоустойчиви-73 бр.
• Предпазен гащеризон с ботуши-8 бр.
• Каска за височинна работа-8 бр.
• Предпазен колан (сбруя) за височинна работа-8 бр
• Осигурителен ремък-8 бр.
• Качулка за заварчици-1 бр
• Предпазен поликарбонатен щит с козирка от PVC, клас на визьора 1В.-1 бр
• Заваръчна цяла престилка -1 бр
• Предпазен костюм за заварчик от 100 % памук и естествена кожа-1 бр
• Гети кожени за заварчици-1 бр
• Соларен заваръчен шлем-1 бр
• Ръкавици за заваряване-1 бр

Прогнозна стойност на процедурата е 49 391.00 лева без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 29.09.2017
Крайна дата за подаване на оферти 09.10.2017
Интернет адрес: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на https://eumis2020.government.bg/bg
Офертите трябва да бъдат изпратени на: Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС и България 2020 (ИСУН)
На 17-05-2017 г. Стреза ЕООД стартира договор с Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ съфинансирана от Европейския съюз чрез финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Наименование на проекта – Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД
Обща стойност на проекта: 348 248.56лв.
Европейско финанансиране: 296 011.28лв.
Национално: 52 237.28лв.
Срок на договора: 13 месеца от 17-05-2017 г. до 17-06-2018 г.
Код на процедура: BG05M9OP001-1.008
Номер на договора: BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г.