Здраве и безопасност при работа

17/05/2016

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА

 Ръководството на Стреза ЕООД поставя осигуряването на условията за здравето и безопасността на работата сред основните си приоритети.

За изпълнение изискванията на европейското и национално законодателство, изискванията за персонала на дружеството и на другите заинтересовани страни, политиката на здравето и безопасността при работа /ЗБР/ НА РЪКОВОДСТВОТО НА Стреза ЕООД е ориентирана към

НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ, чрез:

  • Приобщаване на дружеството към европейските принципи за изпълнение на дейностите в областта на строителството;
  • Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление и прилагане на безопасни технологии в строителните дейности и създаване условия за ЗБР;
  • Намаляване и отстраняване на професионалните рискове, съпътстващи строителните дейности, както и съответно намаляване на отрицателните социални, технически и икономически последици от тяхното проявление;
  • Осигуряване на ефективна организация и управление на дружеството и ЗБР;
  • Постигане и поддържане на необходимото качество на квалификация, обучение, мотивация, възпитание и обмен на информация с персонала, работещ под ръководството на дружеството, за да може той да осъзнае своите индивидуални задължения по отношение на ЗБР;
  • Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за спазване на изискванията за ЗБР от персонала на дружеството;
  • Предоставяна на политиката за здраве и безопасност при работа на заинтересованите страни.

Ръководството на Стреза ЕООД ДЕКЛАРИРА:

Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявените в настоящата Декларация политика за здраве и безопасност при работа.