Опазване на околната среда

17/05/2016

ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 Стреза ЕООД като предприятие за строителство и строително-ремонтни дейности определя своята съпричастност и отговорност към околната среда.

Ръководството декларира, че политиката по околната среда, която се прилага от организацията в рамките на определения обхват на системата за управление:

  • Е подходяща за предмета на дейност, размера и въздействието върху околната среда и естеството и големината на рисковете на нейните дейности, указани в обхвата на системата;
  • Включва ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването;
  • Включва ангажимент за съответствие с приложимите законови и други нормативни изисквания по околната среда (отнасящи се до аспектите на околната среда), както и с други изисквания, които организацията е приела;
  • Определя рамка и преглед на общите и конкретни цели по околната среда, свързани с:
  • намаляване на отпадъците;
  • увеличаване оползотворяването на отпадъците;
  • Е документирана, внедрена и поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на организацията;
  • Е достъпна за обществеността и заинтересованите страни.