Цели на качеството на изпълнение

17/05/2016

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Стреза ЕООД е утвърдена организация в строителството и строително-ремонтната дейност. Организацията се развива успешно, благодарение на постоянния стремеж да се проучват и задоволяват изискванията на наличните и бъдещи клиенти.
Ръководството на организацията оценява, че постигането на политиката е възможно само чрез ефикасна Система за управление на качеството. Това налага:
● Участие на Ръководния персонал при определяне целите , насоките и задачите по качеството;
● Въвличане на Изпълнителния персонал и използване на неговия потенциал за реализиране политиката и целите по качество;
● Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиента;
● Изграждане на ефективни и взаимноизгодни отношения с нашите доставчици.
● Непрекъснато усъвършенстване на строителните и строително-ремонтни дейности в съответствие с изискванията на клиентите и с гарантирано качество;
● Постигане на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа от всеки служител и работник в организацията.
Ръководството на Стреза ЕООД, гр. София ДЕКЛАРИРА:
● Личната си ангажираност за осъществяването на обявените в настоящата Декларация политика и цели по качеството, осигуряващи просперитета на организацията;
● За гарантиране изграждането, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобрение на Системата за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2008;
● За оценяване на Системата за управление на качеството, включително и на обявената политика и цели по качеството, най-малко веднъж годишно ще се провежда Преглед от ръководството.