СТРЕЗА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

„СТРЕЗА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” „СТРЕЗА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”[…]

Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери чрез публична покана

На 13.04.2018 г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства“, в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.008-1861-C01/17-05-2017 г. „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“[…]

Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери чрез публична покана

На 30.01.2018 г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери фургонен тип, от които 2 броя предназначени за места за хранене и 2 броя предназначени за места за отдих., в изпълнение на[…]

Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери чрез публична покана

На 28.12.2017г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на 4 броя преместваеми фургони – контейнери фургонен тип, от които 2 броя предназначени за места за хранене и 2 броя за места за отдих., в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01[…]

Стреза ЕООД обявява избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) чрез публична покана

На 29.09.2017г. Стреза ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1861-C01 „Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД” финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и[…]

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 17.05.2017г. стартирахме договор с МТСП на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ финансирана от Европейския съюз. Наименование на проекта – Добри и безопасни условия на труд в Стреза ЕООД Обща стойност на проекта: 348 248.56лв. Европейско финанансиране: 296 011.28лв. Национално: 52 237.28лв. Срок на договора: 13[…]